Åmot

Åmot

Rv35 Bjørndalssvingen - Engerkrysset for Statens Vegvesen.

Kontraktsarbeidet gikk ut på etablering av gang- og sykkelveg og fortau langs rv35 fra Bjørndalssvingen og til Engerkrysset(fv287). Det omfattet flytting av 2 garasjer/uthus, jordnagling i lengde av ca. 30m, tørrmurer, omlegging av belysningsanlegg fra luft til jord samt nye stolper og armaturer, 2 pressinger under rv35, sprengning, legging av vann, avløp og overvann for Modum kommune, legging av rør for MidtNett, nedsetting av kummer og permanent omlegging av private avkjørsler. Det ble også foretatt en breddeutvidelse av Rv35 i området.

Prosjektet sto ferdig høsten 2014