Blommenholm

Blommenholm

Overlevering av første prosjekt; Gangkulvert Blommenholm.

Byggherre Bærum kommune er godt fornøyd med utført arbeid, og vi av våre dyktige medarbeidere!

Tilstede: Prosjektleder Tone Syrdalen Dovland, Byggeleder Svein Erik Kjeksrud og vår anleggsleder Espen Øynebråten.


Bakgrunn

Bærum kommune skulle etablere en planfri kryssing for myke trafikanter under jernbanen på Blommenholm. Kryssingen går fra Sjøveien syd for jernbanen til Halvorsens vei nord for jernbanen. Kryssingen ble etablert ved en kulvert som brøyt barrieren jernbanen utgjorde i tettbebyggelsen, og ga et trafikksikkert tilbud for både gående og syklister.


Arbeidet omfattet blant annet:

  • bygging av g-/s-veier nord og syd for jernbanen
  • etablering av en prefabrikkert kulvert med forlenget tak under jernbanen
  •  støttemurer
  •  etablering av belysning for tiltaket
  • omlegging av en større pumpe
  • spillvannsledning
  • grunnarbeider for omlegging av kabler
     

Prosjektet hadde oppstart i august 2013, og var ferdig i mai 2014.