Martodden

Martodden

Kontraktsarbeidet omfattet opparbeidelse og utbedring av veg i 3 delprosjekter.

Delprosjekt 1 var et begrenset trafikksikkerhetstiltak som besto i å flytte et krysningspunkt (gangfelt) for gående og syklende ca. 5-10 meter i forhold til eksisterende plassering. I hovedsak  overflatearbeider (dekke, kantstein, trafikkdelere, skilt og oppmerking). Noe OV i form av sluk/sandfangskummer og tilkobling av disse til eksisterende nett samt nye belysningspunkt.

Delprosjekt 2 omfattet ca. 120 m ny (samle)veg fra Strandveien og nordover på vestsiden av Storhamar VGS. Denne veien erstattet funksjonen til dagens Nordvikvegen. Ensidig fortau på venstre side og tilknytning mot 3 avkjørsler samt tilpasning mot nybygd GS-veg var en del av tiltaket. Nytt belysnings- og OV-anlegg samt riving av et lite tilbygg på skoleområdet inngikk også. I tillegg ble det bygd en kort GS-forbindelse fra holdeplass ved VGS, og  gangfeltet  i Strandveien ble flyttet noen meter.

Delprosjekt 3 
Ca. 130 meter med utvidelse/ombygging av opprinnelig Kvitbekkgata. Utvidelse mot vest og opparbeidelse av fortau med nødvendig antall avkjørsler mot eksisterende bebyggelse på østsiden. Også avkjørsler på vestsiden. Nytt belysningsanlegg og forlengelse av OV-anlegg ble etablert. Samt opparbeidelse av ny veg i ca. 170 m lengde inkl. snuplass i nord.

Ferdigstilt  medio juni 2014