Smedvegen , Gol

Smedvegen , Gol


Gol kommune skulle bygge ny veitrase, Smedvegen, i Gol sentrum. Traseen er parallelført med sentrumsvegn og  omfatter vann-, overvanns, og spillvannsledninger med tilhørende kummer samt belysningsanlegg. I tillegg ble det bygd en tverrforbindelse, Eidsvallvegen, ned til Gamlevegen.

Arbeidene omfattet:

  • Bygging av Smedvegen med fortau, lengde ca. 380 m
  • Bygging av Eidsvallvegen, lengde ca. 120 m
  • Bygging av vann-, spillvanns og overvannsledninger. Lengde ca. 400 m
  • Belysningsanlegg for veiene

Prosjektet ble overlevert Gol Kommune den 30/11 2023. Vi takker Gol Kommune for et godt samarbeid!