Smedvegen , Gol

Smedvegen , Gol


Gol kommune skal bygge ny veitrase, Smedvegen, i Gol sentrum. Traseen er parallelført med sentrumsvegn og skal omfatte vann-, overvanns, og spillvannsledninger med tilhørende kummer samt belysningsanlegg. I tillegg skal det bygges en tverrforbindelse, Eidsvallvegen, ned til Gamlevegen.

Arbeidene omfatter:

  • Bygging av Smedvegen med fortau, lengde ca. 380 m
  • Bygging av Eidsvallvegen, lengde ca. 120 m
  • Bygging av vann-, spillvanns og overvannsledninger. Lengde ca. 400 m
  • Belysningsanlegg for veiene